Caută după:

Viceprimar

Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 – a administratiei publice locale
Art. 78. – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în functie.
Art. 79. – Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70. a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor public!, conform angajamentelor contractuale, b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local, d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora, e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,